Lịch Sinh Hoạt
April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Chương Trình Sắp Đến
No events
Tìm Bài Viết
Dành Cho Hội ViênQuyên Tặng
Số lần xem bài viết : 265020

 

 

Tiểu Bang California                                                     
Franchise Tax Board
PO Box 1286
Rancho Cordova, CA 95741-1286

Ngày 23 tháng 10 năm 2007
Hội Từ Bi Quán Thế Âm
Trần Duy Phô
P.O. BOX 581883
ELK GROVE, CA 95758-0032

Mục đích: Từ thiện
Điều khoản: 23701d
Hình thức tổ chức: Hiệp hội
Chu kỳ kế toán chấm dứt: 31 tháng 12
Tổ chức mang số: 2935947

Khi đáp lại xin tham khảo 755:G :VT

 

Tổ chức của bạn được miễn thuế thu nhập hoặc thuế hội viên của tiểu bang căn cứ Điều Khoản Luật về Thuế và Doanh Thu dẫn thượng.

Quyết định này dựa trên thông tin bạn đã gởi đi và giả dụ rằng những hoạt động hiện thời vẫn không thay đổi hoặc hợp với những gì đã đệ trình trong đơn của bạn. Những thay đổi về hoạt động, đặc tính, hay mục đích của tổ chức phải được lập tức báo cáo cho văn phòng để chúng tôi có thể xác định hiệu lực của tình trạng miễn thuế. Những thay đổi về tên gọi hay địa chỉ cũng phải được báo cáo.

Trong trường hợp thay đổi có liên quan đến luật pháp, hành chánh, luật tố tụng,, thay đổi về cách giải thích của liên bang về luật tố tụng liên bang mà quan điểm của chúng tôi y cứ, hoặc thay đổi về những sự kiện hệ trọng hoặc tình huống liên hệ đến đơn xin của bạn mà quan điểm của chúng tôi lấy làm căn cứ thì quan điểm này có thể không còn được áp dụng. Trách nhiệm của bạn là phải nhận rõ những thay đổi này nếu chúng xảy ra. Đoạn văn này dẫn ra lời khuyên được viết thành văn hơn là đưa ra một quyết định của quan tòa về ý nghĩa Điều Khoản 21012(a)(2) Luật Thuế và Doanh Thu.

Tổ chức của bạn có thể đuợc đòi hỏi khai Mẫu 199 (Bản Thống Kê Hàng Năm cho Tổ Chức được Miễn Thuế) trong hoặc trước ngày thứ 15 của tháng thứ 5 (4 tháng rưởi) sau khi đóng sổ chu kỳ kế toán. Xin vui lòng xem hướng dẫn hàng năm về những đòi hỏi cho những mẫu đơn.

Tổ chức của bạn không bị đòi hỏi khai thuế lợi tức hoặc hội viên của tiểu bang trừ phi bạn có lợi tức thuộc Điều Khoản 23731 luật thuế lợi tức thương mại không liên quan. Trong trường hợp này, tổ chức của bạn phải khai Mẫu 109 (Thống Kê Thuế Lợi Tức Thương Mại cho Tổ Chức được Miễn Thuế) trước ngày thứ 15 của tháng thứ 5 (4 tháng rưởi) sau khi đóng sổ chu kỳ kế toán hàng năm.

Xin chú ý rằng để được miễn thuế lợi tức hoặc các loại thuế khác của liên bang và những thuế khác của tiểu bang đòi hỏi những tờ đơn riêng.

Một bản sao của thư này được gởi cho cơ quan Đăng Ký Ủy Thác Từ Thiện.

V THAM
Các tổ chức miễn thuế
Khu Vực ĐốiTtượng Thương Mại
Điện thoại: (916) 845-4284
Số Fax: (916) 845-9302